فرم استخدام
۱۳۹۷/۰۳/۰۳
درخواست اشتغال به کار
* نام    
* نام خانوادگی    
* نام پدر    
* شماره ملی    
آپلود عکس
و يا لينک آپلود عکس
* تاریخ تولد    
* شماره شناسنامه    
* محل صدور    
وضعیت نظام وظیفه    
* مذهب    
* وضعیت تاهل    
تعداد عائله تحت تکفل    
مدت پرداخت بیمه    
* آدرس سکونت    
* کدپستی    
* تلفن تماس    
* تلفن همراه    
* پست الکترونیک    
مشخصات تحصيلي متقاضي
مشخصات ديپلم متوسطه
رشته تحصیلی    
تاریخ اخذ مدرک    
محل اخذ مدرک    
معدل اخذ مدرک    

مشخصات کارداني
رشته تحصیلی    
تاریخ اخذ مدرک    
محل اخذ مدرک    
معدل اخذ مدرک    

مشخصات کارشناسي
رشته تحصیلی    
تاریخ اخذ مدرک    
محل اخذ مدرک    
معدل اخذ مدرک    

مشخصات کارشناسي ارشد
رشته تحصیلی    
تاریخ اخذ مدرک    
محل اخذ مدرک    
معدل اخذ مدرک    
سابقه کار متقاضي
رتبه شغلی فعلی    
مرجع اخذ رتبه    
سابقه کار اول
محل اشتغال    
از تاریخ    
تا تاریخ    
شغل/سمت    
علت ترک کار    

سابقه کار دوم
محل اشتغال    
از تاریخ    
تا تاریخ    
شغل/سمت    
علت ترک کار    

سابقه کار سوم
محل اشتغال    
از تاریخ    
تا تاریخ    
شغل/سمت    
علت ترک کار    

سابقه کار چهارم
محل اشتغال    
از تاریخ    
تا تاریخ    
شغل/سمت    
علت ترک کار    
دوره هاي آموزشي
شرح دوره    
مدت دوره    
محل اخذ مدرک    
مشخصات و آدرس معرف
مشخصات معرف اول
* نام و نام خانوادگی معرف    
* آدرس معرف    
* تلفن تماس معرف    
* نوع آشنایی با معرف    

مشخصات معرف دوم
نام و نام خانوادگی    
آدرس    
تلفن تماس    
نوع آشنایی    

مشخصات معرف سوم
نام و نام خانوادگی    
آدرس    
تلفن تماس    
نوع آشنایی    
آخرین حقوق دریافتی (ریال)    
میزان حقوق مورد انتظار (ریال)