موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز
    دو نفر از شرکای موسسه حسابرسی دقیق آزماتراز به عضویت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران درآمدند