موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز
    اطلاعیه استخدام موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز

 موسسه دقیق آزما تراز به منظور تکمیل کادر خود در بخش حسابرسی بیمه ای از داوطلبان استخدام با شرایط زیر دعوت بعمل می آورد : 

1-حسابرس دارای سابقه کار حسابرسی بیمه ای 

2- کمک حسابرس ((  لیسانس حسابداری فاقد سابقه کار ) جهت ثبت نام به قسمت داوطلبان استخدام  مراجعه کنید.