موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز
    بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در تدوین اصلاحیه قانون تجارت-بهزادجعفرپور