موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز
    برنامه های آموزشی موسسه

95-96                  حسابرس        کمک حسابرس

94-95                    تهران             اصفهان  

93-94                    تهران             اصفهان

92-93                    تهران             اصفهان

91-92                    تهران             اصفهان

90-91                    تهران             اصفهان